Política de protección de datos

Política de protección de datos

1. RESPONSABLE

1.1 Datos de contacto do Responsable
O responsable dos datos solicitados mediante esta web é PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, SA con dirección PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE) E CIF A32150088. Vostede poderá contactar co responsable mediante o seguinte Email dpo@tecnopole.gal(link sends e-mail) ou no teléfono 988368100.

1.2 Identidade e datos de contacto do representante
Antonio Gómez Méndez.

1.3 Datos de contacto do Delegado de Protección de Datos
Antonio Gómez Méndez.

2. FINALIDADE

2.1 Descrición ampliada dos fins do tratamento
Os datos que nos facilita utilizaranse de acordo ás seguintes finalidades:

  • A atención de solicitudes realizadas polos usuarios
  • A inclusión na axenda de contactos
  • A prestación de servizos
  • A xestión da relación comercial
  • Publicidade e prospección comercial

2.2 Prazos ou criterios de conservación dos datos
Conservaremos os datos durante o tempo que sexa necesario para atender a solicitude e cumprir coas obrigas legais esixidas.
Os datos que vostede nos facilitou serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades indicadas no punto 1.1., ou tamén serán almacenadas polo tempo esixido por distintas lexislacións aplicables.

2.3 Decisións automatizadas, perfís e lóxica aplicada
Os datos recollidos mediante a páxina web non serán utilizados para tomar decisións automatizadas.

3. LEXITIMACIÓN

3.1 Lexislación aplicable
A lexislación aplicada é o Regulamento xeral de protección de datos 2016/679 de 27 de abril de 2016 así como a lexislación vixente no noso país referentes á protección de datos de carácter persoal.

3.2 Detalles da base xurídica do tratamento, nos casos de obriga legal, interese público ou interese público ou interese lexítimo
O uso dos datos que nos facilita faise lexítimo debido a que vostede nos facilita o seu consentimento ou autorización para empregar os seus datos coas finalidades indicadas no punto 1.1.

3.3 Obriga ou non de facilitar datos e consecuencias de non o facer
Non está obrigado a facilitarnos os datos, non obstante, será necesario para poder xestionar as suxestións ou peticións que necesite facernos mediante a páxina web.

4. DESTINATARIOS

4.1 Destinatarios ou categorías de destinatarios
Non existen destinatarios.

4.2 Decisións de adecuación, garantías, normas corporativas vinculantes ou situacións específicas aplicables
Non existen.

5. DEREITOS

5.1 Como exercer os dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade dos seus datos, e a limitación ou oposición ao seu tratamento
O interesado poderá coñecer, modificar, ou eliminar os datos que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).
O interesado poderá transferir os seus datos a outra entidade ou ben limitar os xa existentes que a empresa posúa acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI. 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).

5.2 Dereito a retirar o Consentimento prestado
O interesado poderá retirar os datos que a empresa posúe acerca da súa persoa mediante correo electrónico facilitando o seu DNI ou ben por correo postal á PARQUE TECNOLÓXICO DE GALICIA, R/ OURENSE, EDIFICIO CEI 32900 SAN CIBRAO DAS VIÑAS (OURENSE).

5.3 Dereito a reclamar ante a Autoridade de Control
O interesado poderá reclamar ante a Axencia Española de Protección de Datos acerca de toda incidencia que poida xurdirlle.

6. PROCEDENCIA

6.1 Información detallada da orixe dos datos

Facilitados polo propio interesado

6.2 Categorías de datos que se tratan

  • Nome e apelidos.
  • Email.
  • Teléfono.
  • Características personais.
  • Circunstancias sociais.